Nadi Shanshodhan Pranayama: Like other pranayamas, Nadi Shanshodhan is also very simple pranayama. The Nadi